top of page
1/8

STÖDBEHOVSMÄTNINGS PROGRAM

VAD ÄR I-BALANS?

i-Balans är en ICF stödbehovsmätnings metod och webbaserat system för genomförande av insatsmätning, sammanställning, resursfördelning och analys som korrelerar med IBIC i enlighet med social styrelsens rekommendationer e-hälsa Vision 2025.

 

UTVECKLING

 

i-Balans stödbehovsmätningsmetod är framtagen av Leg. Arbetsterapeut Monica Ring som har 30 års erfarenhet inom Äldreomsorg och LSS-verksamhet.

i-Balans
Monica 2.jpg

Min mission är att hjälpa verksamheter i vård och omsorg att sätta fokus på kärnverksamheten - att sätta individens behov i centrum när resurserna skall fördelas.”

Monica Ring, grundare i-Balans

 

BYGGT ENLIGT ICF TERMINOLOGI

Metoden har använts sedan 2008 och är uppbyggt utifrån den internationela standaren ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health.)

 

VALIDITET

Kontroll av tillförlitligheten har kontrollerats med hjälp av tidmätning. i-Balans har använts parallellt med andra stödbehovsmätningsinstrument.

 

RELIABILITET

För att optimera interbedömarreliabiliteten i mätningen har manualer tagits fram för att underlätta nivåbedömningarna vid insatsmätningen.

IFC

BYGGT FÖR FRAMTIDEN

ICF

Terminologi

IBIC

Struktur

KPB

Uppföljning

INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM

IBIC
Insatsmätning

 

INDIVIDEN I CENTRUM

i-Balans stödbehovsmätningsmetod mäter de individuella insatserna hos den enskilde utifrån ICF.

STÖD UTIFRÅN PERSONFAKTORER

i-Balans tar även hänsyn till stöd med individuella aktiviteter utanför boendet samt närvarotid i verksamheter.

HÄNSYN TILL OMGIVINGSFAKTORER

i-Balans mäter gruppens gemensamma tillsynsbehov samt personalens behov av planerings tid.

TYDLIGGÖR BEMANNINGSBEHOVET

Inför omflyttningar och förändringar av organisationen samt förändrat individuellt stödbehov tar du med hjälp av i-Balans fram underlag för optimal kvalitet och kostnadseffektivitet.

i-Balans tar fram ett underlag för resursfördelningen mellan enheterna.


i-Balans synliggör de individuella stödnivåerna per brukare

 

i-Balans mäter de individuella och gemensamma behoven i respektive enhet.

Insatsmätning

VERKSAMHETS ANPASSADE MODULER

 

i-Balans finns i fem moduler som mäter behov av antalet årsarbetare som krävs för verkställighet av

 

- Bostad med Särskild Service enl LSS § 9:9,

- Daglig Verksamhet enl LSS § 9:10

- Särskilt boende Socialpsykiatri enl. SoL

- Korttidsverksamhet för Barn LSS 9:6, 9:7

- Särskilt Boende för Äldre SoL

hus.jpg

SMIDIGT SYSTEM ONLINE

 

ENKEL ATT ANVÄNDA

i-Balans är webbaserad och har en tydlig manual som är gjort för att vara lätt att använda, utan onödiga funktioner och krångliga menyer.

 

MINIMAL TRÄNING

i-Balans har en enkel användardesign för lätt överskådlighet och behov av minimal träning.

 

SMART

Resultatet presenteras som enhetens behov av grundbemanning och kan direkt användas som underlag för personalens schemaläggning. Resultatet presenteras i antal årsarbete.

individens behov i centrum
Resursfördelning

 

KOMPLETTERAR BEFINTLIGA SYSTEM

i-Balans kompletterar de system som finns inom förvaltningen vad gäller handläggning och dokumentation kring brukare, schemaläggning och personaladministration, budget och ekonomisystem.

 

PEDAGOGISKT UPPBYGGT

i-Balans har en pedagogisk uppbyggnad som gör det lätt att förstå hur brukarnas individuella stödinsatser påverkar hela verksamheten och sätter individens behov i centrum.

VERKSAMHETS KOMMENTARER

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

FÖR VEM OCH NÄR

Resursfördelning

 

ANVÄNDBAR FÖR

- Verksamhetschefer

- LSS-handläggare

- Enhetschefer

- Schemaläggare

- Boendesamordnare

- Ekonomer

- Verksamhetsutvecklare

 

Kan alla använda olika delar av resultaten framtagna av i-Balans

 

ANVÄNDS VID

- Insatsmätning

- Resursfördelning

- Uppföljning av brukares individuella behov

- Inför budgetplanering

- För boendeplanering

- Inför organisationsförändringar

- Vid personalplanering

- För schemaläggning

Insatsmätning

TJÄNSTER

Tjänster
i balans  individens behov i centrum

 

TJÄNSTER

Vi erbjuder för närvarande fem webbaserade moduler.

 

- Webmodul Bostad med Särskild Service
- Webmodul Daglig Verksamhet

- Webmodul Socialpsykiatri SoL

- Webmodul Korttidsverksamhet Barn LSS

- Webmodul Särskilt Boende för äldre SoL

 

I modulen ingår
Utbildning och system träning av personal samt gratis online kurser i effektiv insatsmätning, analys av resultat och implementering av i-Balans metoden.

RESULTAT

I modulerna lägger du enkelt in brukarens stödinsatser för att sedan se

- Bemanningsbehov i antal årsarbetare ÅA

- Brukarens nivå på stödinsatser

- Individuella aktiviteter med stöd

- Tid i daglig verksamhet och aktiviteter

- Förläggning av aktiviteter

- Aktivitetsschema

- Grafer och sammanställningar över hela verksamheten

Med mera...

Stödbehovnivå
Stödbehovnivå

individens behov i centrum

press to zoom
Stödbehov
Stödbehov

Stödbehovsmätning

press to zoom
KPB
KPB

Bemanningsbehov

press to zoom
Stödbehovnivå
Stödbehovnivå

individens behov i centrum

press to zoom
1/3

GRATIS KURSER

Kurser
Funktionsstöd

 

I-BALANS KURSER

Kurserna är gratis och riktar sig mot personal inom vård och omsorg som på olika sätt arbetar med kvalitets- och resursfrågor och är intresserad av att lära sig mer om i-Balans olika funktioner.

 

I kursen kommer du lära dig mer om i-Balans stödbehovsmätningsmetod. T ex uppbyggnaden av  ICF (International Classification of functioning, Disability and Health). De olika modulernas uppbyggnad, bedömningar, analyser, rapportering av resultat m.m.

 

KURS INNEHÅLL

Kursen innehåller flera föreläsningar och demonstrationer kring olika teman och kommer hållas första Fredagen kl 10.00-11.30 i varje månad.

 

Kurserna hålls online av Leg. Arbetsterapeut Monica Ring som har 30 års erfarenhet inom Äldreomsorg och LSS-verksamhet och är grundaren av i-Balans stödbehovsmätningsmetod.

ehälsa

 

KURS SCHEMA

 

4 Mars: ICF-det gemensamma språket I vård och omsorg

1 April: Att använda i-Balans i LSS boende och boendeplanering

6 Maj: Daglig verksamhet och Korttidsverksamhet för barn i-Balans

3 Juni: Resursfördelning, redovisning och uppföljning

Resursfördelning vård

REGISTRERA DIG

Kurserna är gratis och hålls i Teams.

För att registrera ditt intresse anmäl dig genom vår LinkedIn sida.

1. Gå in på vår LinkedIn "Klicka här" *

2. Klicka ”Delta” på LinkedIn sidan för att anmäla dig

* Notera du måste vara inloggad i LinkedIn när du klickar.

1/3
Kontakt

KONTAKTA OSS IDAG

 

INTRESSERAD AV ATT LÄRA MER?

​​Vi förklarar gärna hur metoden fungerar och visar systemet.

Vi erbjuder "prova på testning" om du vill testa själv.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

bottom of page