top of page
enhet.jpg

VERKSAMHETS TYPER

LSS BOENDE

SOCIAL
PSYKIATRI

BARN
KORTTIDS

DAGLIG
VERKSAMHET

VUXEN
KORTTIDS

ÄLDREVÅRD

LSS BOENDE

ÄLDREVÅRD

SAMLA
ALLA

Budget, brukare behov, lagstiftning, arbetstidslagar, ofta från olika system kan göra det svårt att få en samlad bild, enkelt kunna jämföra statistik och framför allt skapa delaktighet kring målen i organisationen.

 

i-Balans har löst det med ett smart system där alla enhets typer är samlade så att data flyter mellan systemen, i grafer, kommentarer och tabeller. Allt tillgängligt för personal med rätt behörighet.

LSS
BOENDE

SOCIAL
PSYKIATRI

2132860.png

ÄLDRE
VÅRD

BARN
KORTTIDS

DAGLIG
VERKSAMHET

VUXEN
KORTTIDS

LSS BOENDE

Bostad med särskild service en boendeform som egentligen är flera olika typer av boenden som kan se mycket olika ut. Boendet och stödet skall vara individuellt anpassat utifrån den enskildes samlade behov av praktisk, pedagogisk stöd. Personliga behov och  önskemål vad gäller stöd med fritidsaktiviteter ingår också i personalens uppdrag. Tid i daglig verksamhet påverkar behovet av stöd i boendet i stor utsträckning. Alla dessa delar tar i-Balans hänsyn till för att fastställa det individuella resursbehovet. i-Balans bedömer också gruppens gemensamma behov av t ex natttillsyn. All denna information sammanställs och kan sedan användas på enhetsnivå och verksamhetsnivå ​

hus.jpg

ÄLDREVÅRD

Kanske tror du att de äldres stödbehov ser ungefär likadana ut på våra äldreboenden och att man kan schablonisera bemanning utifrån antal platser. Så är inte fallet. De individuella stödbehoven varierar mycket mellan olika brukare och därmed också resursbehovet. i-Balans mäter det individuella stödbehovet och också gruppens gemensamma behov av tillsyn dag och natt. Verksamheten får en överblick över behoven i hela verksamheten och kan fördela resurser utifrån resultaten. Följa utvecklingen över tid och kontrollera produktivitet och effektivitet.

elder.jpg

BARN KORTTIDSVERKSAMHET

Kortidsverksamhet för barn och ungdomar - så härlig att jobba i men så svårplanerad. Barnens stödbehov är mycket olika. Närvarotiderna varierar mycket beroende på föräldrarnas arbetstider och loven i skolan. Samtidigt behöver verksamheten ett underlag för att lägga en budget och planera ett personalschema. i-Balans löser detta.​ i-Balans system tar både hänsyn till barnets stödbehovsnivå samt den varierande närvarotiden. Schemaläggare lägger in barnens tider i schemat och får då fram det totala bemanningsbehovet under den aktuella schemaperiod. Du kan då se bemanningsbehovet,  få ett budgetunderlag för verksamheten och ett detaljerat barnschema.​

DAGLIG VERKSAMHET

Behöver du få överblick och kontroll över dagliga verksamhet som ju kan vara organiserad på så många olika sätt. Med  i-Balans ICF-baserade verktyg mäter du brukarens individuella stödbehov, lägger in närvarotider och får ut resursbehov för individ och grupp samt en perfekt överblick över närvarotider där du kan kontrollera personalens arbetstider mot brukarnas närvarotider. Sammanställning gör det lätt att se var det finns lediga tider. Du kan också enkelt se hur olika typer av dagliga verksamheter korrelerar med olika stödbehovsnivåer. Som på alla de andra modulerna kan du lätt få överblick över helheten vad gäller resursfördelning, men också hur väl verksamheten arbetar med delaktighet och integrering i samhället.

dv.jpg

SOCIAL PSYKIATRI

Bostad med särskild service en boendeform som egentligen är flera olika typer av boenden som kan se mycket olika ut. Boendet och stödet skall vara individuellt anpassat utifrån den enskildes samlade behov av praktisk, pedagogisk stöd. Personliga behov och  önskemål vad gäller stöd med fritidsaktiviteter ingår också i personalens uppdrag. Tid i daglig sysselsättning påverkar behovet av stöd I boendet i stor utsträckning. Alla dessa​ delar tar i-Balans hänsyn till för att fastställa det individuella resursbehovet. i-Balans bedömer också gruppens gemensamma behov av t ex natttillsyn. All denna information sammanställs och kan sedan användas på enhetsnivå och verksamhetsnivå

psy.jpg

VUXEN KORTTIDSVERKSAMHET

Brukarnas  stödbehov är mycket olika i kortidsverksamhet för vuxna. Närvarotiderna varierar mycket beroende på vårdgivarnas behov av stöd och avlastning. Samtidigt behöver verksamheten ett underlag för att lägga en budget och planera ett personalschema. i-Balans löser detta. ​i-Balans system tar både hänsyn till brukarens stödbehovsnivå samt den varierande närvarotiden. Schemaläggare lägger in brukarens   närvarotider i schemat och får då fram det totala bemanningsbehovet under den aktuella schemaperiod. Du kan då se bemanningsbehovet,  få ett budgetunderlag för verksamheten och ett detaljerat schema över närvarotider.​

assist.jpeg
bottom of page