top of page

INTEGRITETSPOLICY

 

i-Balans integritetspolicy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

 

 

Personuppgiftsansvarig

i-Balans AB (org nr 559311-8002) är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att hanteringen följer gällande dataskyddslagsstiftning samt de principer som framgår av denna integritetspolicy.

 

i-Balans värnar om den personliga integriteten
Alla kunder ska känna sig trygga när de anförtror i-Balans sina personuppgifter, därför är denna policy upprättad.  Policyn utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur vi arbetar med att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

i-Balans behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig som kund. Dina personuppgifter behandlas för att kunna handlägga och registrera köp av företagets produkter och tjänster.

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka anges nedan. Vi samlar bl.a. in information om dig när du önskar en offert, lägger en order för våra produkter eller tjänster, när du registrerar dig för nyhetsbrev eller när du ansöker om anställning. Vidare samlar vi in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback samt om du kontaktar vår kundtjänst eller kundsupport.

 

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
• Namn, födelsedatum och kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer,     postadress, klassifikationsdata och organisationsnummer

  • köphistorik

  • leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation

  • annan information som du lämnat till oss i samband med exempelvis kontakt med vår kundtjänst

  • ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev

 

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor: 
• i-Balans hemsida, t.ex. när du beställer en produkt eller tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig och laddar ner information eller kontaktar oss via kontaktformuläret

  • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;

  • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners;

  • från tredje parter i form av olika adressleverantörer;

  • Via diverse aktiviteter, t.ex. mässor och events.

 

Marknadsföring
Information som lämnats till i-Balans används även för att vi genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden samt ge bättre service eller support till våra kunder. Exempel på detta är:

  • Erbjudanden som anpassats efter kundens intresseområden och behov.

  • Ge information i form av utskick.

 

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter som i-Balans har, inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till i-Balans på mailadress: info@i-balans.com.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

 

Samtycke
I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller i-Balans samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel ett avtal, eller registrering för att få informationsbrev. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. i-Balans kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

 

Information om personuppgifterna
i-Balans hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), för mer information läs mer här https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Kunder som har frågor om i-Balans hantering av personuppgifter kan kontakta oss på info@i-balans.com.

 

Säkerhet
De uppgifter som anförtros till i-Balans behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till kunden. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

Tillgång till personuppgifter 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få en sammanställning av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. 

 

Rättelse och radering 

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

 

Rätt att inge klagomål 

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.integritetsskyddsmyndigheten.se

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på vår hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi att meddela dig ändringar via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke

Lagring och gallringKundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

bottom of page