top of page
it.jpg

IT SYSTEM

BRUKAREBEDÖMNINGS SYSTEM

ANALYS
VERKTYG

TIDMÄTNINGS
SYSTEM

TEST-CENTER
VERKTYG

OPTIMERINGS
SYSTEM

JÄMFÖRELSE
VERKTYG

KOSTNADSBERÄKNINGS
SYSTEM

DIGITAL
IDAG

RAPPORTERINGS
SYSTEM

ETT SYSTEM FÖR ALLA

i-Balans systemet utgör grunden, summerar allt, gör mätningen effektiv och ger tydlig översikt för analys och teori.

 

Målet är att hela verksamheten enkelt ska kunna använda systemet i sitt dagliga arbete och få uppdaterad översikt och statistiken för bra beslut baserat på rätt information.

Systemet kompletterar de verktyg som finns inom förvaltningen vad gäller handläggning och dokumentation kring brukare, schemaläggning och personaladministration, budget och ekonomisystem.

ETT SYSTEM, MÅNGA OMRÅDEN

i-Balans räknar ut individens stödbehovsnivån, enheters och verksamhetens samlade bemanningsbehov, förläggning och omfattning av olika aktiviteter m.m.

 

Allt presenteras i scheman, grafer, sammanställningar, rapportmallar och listor för att förenkla och ge en detaljerad överblick.

i-Balans verktyget har en enkel användardesign för överskådlighet och behov av minimal träning.

Digitalisera idag, i-Balans löser det !

Brukarebedöming

Optimerings

Rapportering

Kostnadsberäkning

Tidmätnings

Schemaläggnings

Jämförelse

Test-center

Analys

STÖDBEHOVSBEDÖMNINGS SYSTEM

i-BRUKARE: INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM​

i-Brukare är grund verktyget under mätningen. Här läggs brukarnas data, schema, resultat från stödbehovsmätningen in samt enhetens gemensamma behov. Med hjälp av detta system kan du förutom individens stödbehov få en uppfattning om enheternas totala bemanningsbehov.  

 

i-Brukare innehåller  även olika funktioner som används vid boendeplanering och schemaläggning

OPTIMERINGS SYSTEM

i-CENTRUM: VERKSAMHETEN I FOKUS

i-Centrum bygger på den data som samlats om brukarna i i-Brukare och ger en överblick över enheter och hela verksamheten.​ 
 
i-Centrum ger information som historiska grafer och sammanställningar över helheten. i-Centrum används för planering, analys, sammanställning och redovisning av verksamhetens samlade behov- och resursfördelning.

RAPPORTERINGS SYSTEM

 i-KONTROLL: UTVÄRDERA OCH RAPPORTERA

 

i-Kontroll ger överblick av hela organisationen och här kan man jämföra sig med andra organisationer. 

 
Med hjälp av i-Kontroll tar du enkelt fram en detaljerad rapport av organisationen. Du kan också följa förändringar över tid. Här kan du  t ex se resursbehov per brukare och analysera resultaten i kostnad per brukare

KOSTNADSBERÄKNINGS SYSTEM

 i-KOSTNAD: DETALJERAD BRUKARE KOSTNAD

 

i-Kostnad beräknar din brukare kostnad i detalj och i real-tid som Brukares Individuella Kostnad (BIK) men även Optimerad Brukares Individuella Kostnad (O-BIK). 

i-Kostnad systemet är enkelt att använda; controllers, ekonomer och verksamhetschefer kan snabbt lägga in kostnader (eller länka via andra ekonomisystem) och direkt se BIK och O-BIK.

TIDMÄTNINGS SYSTEM

i-MINUT: EFFEKTIV INSATSMÄTNING I TID

Tidmätning för personalinsatser, sammanställning och rapport. i-Minut är ett verktyg för tidtagning som är kopplat till i-Balans.

 

i-Minut används om man i detalj vill mäta hur mycket tid olika insatser tar och förläggningen över mätperioden. 

Personal loggar enkelt in med sin mobil för tidtagning under insatsen. Resultatet sammanställs och presenteras på ett överskådligt sätt i systemet i-Minut.

TEST-CENTER VERKTYG

i-Balans har ett inbyggt testcenter som hjälper dig med boenden planering. Här skapar du enkelt skapar ett testboende.

Du får snabbt en överblick över alla brukares individuella behov och det samlade resursbehov för boendet.

Du ser lätt vilka konsekvenser en förändring ger i resursåtgång. I god tid kan verksamheten planera bemanningen på enheten.

Chart1s.jpg

SCHEMALÄGGNINGS VERKTYG

i-Balans är inte bara ett ICF- baserat stödbehovsmätningsprogram, i-Balans har även ett aktivitetschema. Här kan ni som schemaläggare och anställda få översikt över brukarnas tider i daglig verksamhet och aktiviteter med stöd utanför hemmet.

 

Här lägger ni ut schematurer för att få perfekt överblick över täthet och kontrollerar detta mot tilldelade resurser.

Kalender.jpg

ANALYS VERKTYG

i-Balans systemet har över 50 inbyggda grafer, tabeller och listor baserat på brukare,  enheter och verksamhets data med mera. Man sorterar enkelt datan för att få en tydlig bild av det man önskar och använda det inbyggda rapporteringsverktyget för standariserade rapporter.​

Ett digitalt verktyg anpassat kärnverksamheten  ger underlag för analys och utveckling. Detta skapar en verksamhet som ständigt bli bättre, personalen öka sin förståelse och ge brukarna bättre stöd. 

digital-marketing-1433427_1280.jpg

JÄMFÖRELSE VERKTYG

Att kunna jämföra sina resultat med andra likartade verksamheter kan vara 

intressant.

 

i-Balans har flera olika inbyggda sammanställningar som presenteras i grafer och diagram för att ge en enkel överblick både ur ett produktivitet- och effektivitetsperspektiv.

Jamfor.jpg
bottom of page