top of page

Monica Ring

13 juni 2023

Det finns många fördelar med att i vård-och omsorgsverksamhet använda ett gemensamt språk, ICF hjälper oss kommunicera effektivt och precist inom vård och omsorg.

WHO framtagna standaren International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är ett mångsidigt klassificeringssystem som är utformat för att betjäna olika discipliner och sektorer – t.ex. inom utbildning och transport samt inom hälso- och sjukvård och samhällstjänster — och i olika länder och kulturer. ICF är ett klassificering system av funktion och funktionshinder som kan tillämpas på alla människor oavsett hälsotillstånd och i alla fysiska, sociala och kulturella sammanhang.  


ICF biopsykosocial modell
ICF biopsykosocial modell

ICF ger ett gemensamt synsätt och språk som inlemmar miljöns viktiga påverkan på hälsan och tvingar oss i vården att lyfta perspektivet utanför våra respektive "specialistbubblor" och se helheten och behovet av teamarbete, samarbete och att ta med patientens/brukarens egen upplevelse av sina problem i vardagen på ett strukturerat sätt.  


De fyra underliggande principer för ICF är avgörande för tillämpning under bedömning, analys av resultat, teori för konstant lärande och statistik för detaljerade rapporter med hög interbedömarreliabilitet. 


Universellt,

En klassificering av funktion och funktionshinder bör tillämpas på alla människor oavsett hälsotillstånd och i alla fysiska, sociala och kulturella sammanhang. För att möjliggöra studier av studier av hälsa och hälsorelaterade tillstånd.   


Gemensamt

Ett språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan vård-och omsorgspersonal, forskare, politiker och allmänhet samt personer med funktionsnedsättningar.   


Neutralitet

Domändefinitioner är formulerade på neutralt språk, där så är möjligt, så att klassificeringen kan användas för att registrera både positiva och negativa aspekter av funktion och funktionshinder.   


Miljöpåverkan

ICF inkluderar miljöfaktorer som ett erkännande av miljöns viktiga roll i människors funktion. 


Möte ICF

Notera att personfaktorer inte är klassificerat i ICF men beskrivs som en viktig del av helheten i att uppleva hälsa/ohälsa. Att också ta hänsyn till LSS-lagstiftningen krav som även innefattar att vara ”individuellt utformade” att ”kunna leva som andra” och ”ha goda levnadsvillkor”. 


På i-Balans använder vi ICF för att bedöma brukares stödbehov. För att optimera interbedömarreliabiliteten i mätningen använder i-Balans ICF baserade livsområdes manualer, för att underlätta nivåbedömningarna vid insatsmätningen. 


Att använda ICF ger alla i vård och omsorg en bas för effektiv diskussion, rapportering och annan kommunikation.


Mer information finns på WHO:s websida. 

bottom of page