top of page

SVERIGES LEDANDE STÖDBEHOVSMÄTNINGSMETOD

VAD ÄR I-BALANS METOD OCH SYSTEM?

i-Balans är en webbaserad stödbehovsmätningsmetod med ICF-struktur. De webbaserade verktygen används för insatsmätning, sammanställning, resursfördelning och analys inom vård och omsorg. 

​ 

TRE ENKLA STEG FÖR PERFEKT RESULAT 

i-Balansmetoden är uppbyggd i tre steg

1. Stödbehovsmätning på individ och enhetsnivå leder till...

2. Översikt över behoven och resurserna vilket ger möjlighet till...

3. Kontroll, analys och förslag vid förändring eller utveckling.    

​ 

SMART, KRAFTFULL, PRECIS ÖVERSIKT 

i-Balans System räknar ut individens stödbehovsnivån, enheters och verksamhetens samlade bemanningsbehov, förläggning och omfattning av olika aktiviteter m.m. Allt presenteras i scheman, grafer, sammanställningar, rapportmallar och listor för att förenkla samt skapa överblick.

DIGITALT SMARTA KOMMUNER

i-Balans

STÖDBEHOVSMÄTNINGSMETOD

VAD ÄR I-BALANSMETODEN? 

i-Balans stödbehovsmätningsmetod är framtagen av Leg. Arbetsterapeut Monica Ring med 30 års erfarenhet inom Äldreomsorg och LSS-verksamhet. i-Balans korrelerar med IBIC i enlighet med social styrelsens rekommendationer e-hälsa Vision 2025. 

 

i-Balansmetoden används för uppföljning, överblick, uppföljning och kontroll  av kärnverksamheten i vård och omsorg. i-Balansmetoden utgår från effektivitetsbegreppet -att resurserna skall fördelas utifrån behoven hos brukarna.

IBIC

INDIVIDEN I CENTRUM

i-Balans stödbehovsmätningsmetod mäter de individuella insatserna hos den enskilde utifrån ICF.

STÖD UTIFRÅN PERSONFAKTORER

i-Balans tar även hänsyn till stöd med individuella aktiviteter utanför boendet samt närvarotid i verksamheter.

HÄNSYN TILL OMGIVINGSFAKTORER

i-Balans mäter gruppens gemensamma tillsynsbehov samt personalens behov av planerings tid.

Monica 2.jpg

Min mission är att hjälpa verksamheter i vård och omsorg att sätta fokus på kärnverksamheten - att sätta individens behov i centrum när resurserna skall fördelas.”

Monica Ring, grundare i-Balans

BYGGT ENLIGT ICF TERMINOLOGI

Metoden har använts sedan 2008 och är uppbyggt utifrån den internationela standaren ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health.)

 

VALIDITET

Kontroll av tillförlitligheten har kontrollerats med hjälp av tidmätning. i-Balans har använts parallellt med andra stödbehovsmätningsinstrument.

 

RELIABILITET

För att optimera interbedömarreliabiliteten i mätningen har manualer tagits fram för att underlätta nivåbedömningarna vid insatsmätningen.

Behov och resurser

SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

Kommuner, verifiera din verksamhet

Kontrollerar dina verkliga behov i enlighet med IBIC.

Granska stöd hos privata aktörer för ökad insyn.

Privata aktörer, vinn upphandlingar

Effektivisera verksamheten med exakt stödnivå.

Erbjud en oberoende insatsmätning till kommuner.

I-BALANS METODENS FYRA SYSTEMEN

SYSTEM

i-BRUKARE: INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM​

i-Brukare är grund verktyget under mätningen. Här läggs brukarnas data, schema, resultat från stödbehovsmätningen in samt enhetens gemensamma behov. Med hjälp av detta system kan du förutom individens stödbehov få en uppfattning om enheternas totala bemanningsbehov.  

 

i-Brukare innehåller också olika funktioner som används vid boendeplanering och schemaläggning

i-CENTRUM: VERKSAMHETEN I FOKUS

i-Centrum bygger på den data som samlats om brukarna i i-Brukare och ger en överblick över enheter och hela verksamheten.​ 
 
i-Centrum ger information som historiska grafer och sammanställningar över helheten. i-Centrum används för planering, analys, sammanställning och redovisning av verksamhetens samlade behov-
och resursfördelning.

 i-KONTROLL: UTVÄRDERA OCH RAPPORTERA

 

i-Kontroll ger överblick av hela organisationen och här kan man jämföra sig med andra organisationer. 

 
Med hjälp av i-Kontroll tar du enkelt fram en detaljerad rapport av organisationen. Du kan också följa förändringar över tid. Här kan du  t ex se resursbehov per brukare och analysera resultaten i kostnad per brukare

i-MINUT: EFFEKTIV INSATSMÄTNING I TID

 

Tidmätning för personalinsatser, sammanställning och rapport. 

i-Minut är ett verktyg för tidtagning som är kopplat till i-Balans.

 

i-Minut används om man i detalj vill mäta hur mycket tid olika insatser tar och förläggningen över mätperioden. 

Personal loggar enkelt in med sin mobil för tidtagning under insatsen. Resultatet sammanställs och presenteras på ett överskådligt sätt i systemet i-Minut.

SUCCEER 

SMIDIGT ONLINE SYSTEM

Insatsmätning

ENKEL ATT ANVÄNDA

i-Balans systemen är webbaserad och har en tydlig manual som är gjort för att vara lätt att använda, utan onödiga funktioner och krångliga menyer.

MINIMAL TRÄNING

i-Balans verktyget har en enkel användardesign för lätt överskådlighet och behov av minimal träning.

SMART

Resultatet presenteras som enhetens behov av grundbemanning och kan direkt användas som underlag för personalens schemaläggning. Resultatet presenteras i antal årsarbete.

TYDLIGGÖR BEMANNINGSBEHOVET

Inför omflyttningar och förändringar av organisationen samt förändrat individuellt stödbehov tar du med hjälp av i-System fram underlag för optimal kvalitet och kostnadseffektivitet.

i-Balans systemet tar fram ett underlag för resursfördelningen mellan enheterna.


i-Balans systemet synliggör de individuella stödnivåerna per brukare

 

i-Balans systemet mäter de individuella och gemensamma behoven i respektive enhet.

Meeting.jpg
KPB

KOMPLETTERAR BEFINTLIGA SYSTEM

i-Balans System kompletterar de system som finns inom förvaltningen vad gäller handläggning och dokumentation kring brukare, schemaläggning och personaladministration, budget och ekonomisystem.

 

PEDAGOGISKT UPPBYGGT

i-System har en pedagogisk uppbyggnad som gör det lätt att förstå hur brukarnas individuella stödinsatser påverkar hela verksamheten och sätter individens behov i centrum.

hus.jpg

VERKSAMHETS ANPASSADE MODULER

 

i-Balans metod finns i fem verksamhets typer som mäter behov av antalet årsarbetare som krävs för verkställighet av

 

- Bostad med Särskild Service enl LSS § 9:9,

- Daglig Verksamhet enl LSS § 9:10

- Särskilt boende Socialpsykiatri enl. SoL

- Korttidsverksamhet för Barn LSS 9:6, 9:7

- Särskilt Boende för Äldre SoL

VERKSAMHETS KOMMENTARER

FÖR VEM OCH NÄR

Resursfördelning

ANVÄNDBAR FÖR

-Verksamhetschefer,

-LSS-handläggare,

-Enhetschefer,

-Schemaläggare,

-Boendesamordnare,  

-Ekonomer

-Verksamhetsutvecklare

 

Kan alla använda olika delar av resultaten framtagna av i-Balans

ANVÄNDS VID

- Insatsmätning

- Resursfördelning

- Uppföljning av brukares individuella behov

- Inför budgetplanering

- För boendeplanering

- Inför organisationsförändringar

- Vid personalplanering

- För schemaläggning

Insatsmätning

TJÄNSTER

Tjänster
i balans  individens behov i centrum

TJÄNSTER

i-Balans erbjuder för närvarande fyra webbaserade system för fem olika verksamhets moduler; Bostad med Särskild Service, Daglig Verksamhet, Korttidsverksamhet Barn och unga samt Särskilt Boende för äldre och socialpsykiatri. 

 

i-Balans System

- i-Brukare: Basen i systemet, brukare och enheter m.m läggs in här. 

- i-Centrum: Verksamhets grafer, sammanställningar med mera.        

- i-Kontroll: Detaljerade grafer, analyser och rapporter. 

- i-Minut: System för exakt tidmätning och förläggning av insatser. 

  

Mer information om systemen i videorna i början av sidan. 

RESULTAT

I i-Balans System lägger du enkelt in brukarens stödinsatser för att sedan se

- Bemanningsbehov i antal årsarbetare ÅA

- Brukarens nivå på stödinsatser

- Individuella aktiviteter med stöd

- Tid i daglig verksamhet och aktiviteter

- Förläggning av aktiviteter

- Aktivitetsschema

- Grafer och sammanställningar över hela verksamheten

Med mera...

ICF

Terminologi

IBIC

Struktur

KPB

Uppföljning

BYGGT FÖR FRAMTIDEN

KURSER

Funktionsstöd

I-BALANS KURSER

Kurserna är gratis och riktar sig mot personal inom vård och omsorg som på olika sätt arbetar med kvalitets- och resursfrågor och är intresserad av att lära sig mer om i-Balans olika funktioner.

I kursen kommer du lära dig mer om i-Balans stödbehovsmätningsmetod. T ex uppbyggnaden av  ICF (International Classification of functioning, Disability and Health). De olika systemen uppbyggnad, bedömningar, analyser, rapportering av resultat m.m.

Kurser

KURS INNEHÅLL

Kursen innehåller flera föreläsningar och demonstrationer kring olika teman och kommer hållas första Fredagen kl 10.00-11.30 i varje månad.

Kurserna hålls online av Leg. Arbetsterapeut Monica Ring som har 30 års erfarenhet inom Äldreomsorg och LSS-verksamhet och är grundaren av i-Balans stödbehovsmätningsmetod.

Anmäl dig i "Kontakta Oss" nedan.

Kostnad Per Brukare

1 Sep, i-Brukare, Introduktion i-Balansmetoden MÖTA, BASE & ICF

6 Okt, i-Brukare, stödbehovsmätning enl i-Balans metoden.

 

20 Okt, i-Minut Effektiv Tidsmätning                                               

 

3 Nov, i-Centrum Sammanställning, överblick och anpassningar.

 

8 Dec, i-Kontroll Brukare och Resurser i Balans

Resursfördelning vård

KONTAKTA OSS IDAG

Kontakt

Tack, vi återkommer inom 24 timmar.

 

INTRESSERAD AV ATT LÄRA MER?

​​Vi förklarar gärna hur metoden fungerar och visar systemet.

Vi erbjuder "prova på testning" om du vill testa själv.


Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

bottom of page