top of page

SVERIGES LEDANDE STÖDBEHOVSMÄTNINGS KONSULT

VAD ÄR I-BALANS ?​

Vi på i-Balans är behovsbedömnings proffs, vi hjälper kommuner mäta och digitalisera; för resurser i balans med behov. Till vår hjälp har vi marknadens bästa stödbehovsmätnings verktyg samt vår  ICF-baserade metod för effektiv och detaljerad resursfördelning.

​ 

TRE ENKLA STEG FÖR PERFEKT RESULTAT 

i-Balansmetoden är uppbyggd i tre steg

1. Behovsbedömning på individ och enhetsnivå leder till...

2. Översikt över behoven och resurserna vilket ger möjlighet till...

3. Kontroll, analys och förslag vid förändring eller utveckling.    

​ 

SMART, KRAFTFULL, PRECIS ÖVERSIKT 

i-Balans LSS system räknar ut individens stödbehovsnivån, enheters och verksamhetens samlade bemanningsbehov, förläggning och omfattning av olika aktiviteter m.m. Allt presenteras i scheman, grafer, sammanställningar, rapportmallar och listor för att förenkla och ge en detaljerad överblick.

DIGITALT SMARTA KOMMUNER

i-Balans

STÖDBEHOVSMÄTNINGSMETOD

VAD ÄR I-BALANSMETODEN? 

i-Balans stödbehovsmätningsmetod är framtagen av Leg. Arbetsterapeut Monica Ring med 30 års erfarenhet inom Äldreomsorg och LSS-verksamhet. i-Balans korrelerar med IBIC i enlighet med social styrelsens rekommendationer e-hälsa Vision 2025. 

 

i-Balansmetoden används för uppföljning, överblick, uppföljning och kontroll  av kärnverksamheten i vård och omsorg. i-Balansmetoden utgår från effektivitetsbegreppet -att resurserna skall fördelas utifrån behoven hos brukarna.

resursfördelning

INDIVIDEN I CENTRUM

i-Balans stödbehovsmätningsmetod mäter de individuella insatserna hos den enskilde utifrån ICF.

STÖD UTIFRÅN PERSONFAKTORER

i-Balans tar även hänsyn till stöd med individuella aktiviteter utanför boendet samt närvarotid i verksamheter.

HÄNSYN TILL OMGIVINGSFAKTORER

i-Balans mäter gruppens gemensamma tillsynsbehov samt personalens behov av planerings tid.

Monica Ring

Min mission är att hjälpa verksamheter i vård och omsorg att sätta fokus på kärnverksamheten - att sätta individens behov i centrum när resurserna skall fördelas.”

Monica Ring, grundare i-Balans

BYGGT ENLIGT ICF TERMINOLOGI

Metoden har använts sedan 2008 och är uppbyggt utifrån den internationela standaren ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health.)

 

VALIDITET

Kontroll av tillförlitligheten har kontrollerats med hjälp av tidmätning. i-Balans har använts parallellt med andra stödbehovsmätningsinstrument.

 

RELIABILITET

För att optimera interbedömarreliabiliteten i mätningen har manualer tagits fram för att underlätta nivåbedömningarna vid insatsmätningen.

utvärdering LSS

SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

Kommuner, verifiera din verksamhet

Kontrollerar dina verkliga behov i enlighet med IBIC.

Granska stöd hos privata aktörer för ökad insyn.

Privata aktörer, vinn upphandlingar

Effektivisera verksamheten med exakt stödnivå.

Erbjud en oberoende behovsmätning till kommuner.

I-BALANS METODENS FYRA SYSTEMEN

SYSTEM

i-BRUKARE: INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM​

i-Brukare är grund verktyget under mätningen. Här läggs brukarnas data, schema, resultat från stödbehovsmätningen in samt enhetens gemensamma behov. Med hjälp av detta system kan du förutom individens stödbehov få en uppfattning om enheternas totala bemanningsbehov.  

 

i-Brukare innehåller också olika funktioner som används vid boendeplanering och schemaläggning

i-CENTRUM: VERKSAMHETEN I FOKUS

i-Centrum bygger på den data som samlats om brukarna i i-Brukare och ger en överblick över enheter och hela verksamheten.​ 
 
i-Centrum ger information som historiska grafer och sammanställningar över helheten. i-Centrum används för planering, analys, sammanställning och redovisning av verksamhetens samlade behov-
och resursfördelning.

 i-KONTROLL: UTVÄRDERA OCH RAPPORTERA

 

i-Kontroll ger överblick av hela organisationen och här kan man jämföra sig med andra organisationer. 

 
Med hjälp av i-Kontroll tar du enkelt fram en detaljerad rapport av organisationen. Du kan också följa förändringar över tid. Här kan du  t ex se resursbehov per brukare och analysera resultaten i kostnad per brukare

i-MINUT: EFFEKTIV INSATSMÄTNING I TID

 

Tidmätning för personalinsatser, sammanställning och rapport. 

i-Minut är ett verktyg för tidtagning som är kopplat till i-Balans.

 

i-Minut används om man i detalj vill mäta hur mycket tid olika insatser tar och förläggningen över mätperioden. 

Personal loggar enkelt in med sin mobil för tidtagning under insatsen. Resultatet sammanställs och presenteras på ett överskådligt sätt i systemet i-Minut.

SUCCEER 

SMIDIGT ONLINE SYSTEM

Fokus

ENKEL ATT ANVÄNDA

i-Balans systemen är webbaserad och har en tydlig manual som är gjort för att vara lätt att använda, utan onödiga funktioner och krångliga menyer.

MINIMAL TRÄNING

i-Balans verktyget har en enkel användardesign för lätt överskådlighet och behov av minimal träning.

SMART

Resultatet presenteras som enhetens behov av grundbemanning och kan direkt användas som underlag för personalens schemaläggning. Resultatet presenteras i antal årsarbete.

TYDLIGGÖR BEMANNINGSBEHOVET

Inför omflyttningar och förändringar av organisationen samt förändrat individuellt stödbehov tar du med hjälp av i-System fram underlag för optimal kvalitet och kostnadseffektivitet.

i-Balans systemet tar fram ett underlag för resursfördelningen mellan enheterna.


i-Balans systemet synliggör de individuella stödnivåerna per brukare

 

i-Balans systemet mäter de individuella och gemensamma behoven i respektive enhet.

behovsbedömnings möte
Kostnad per brukare

KOMPLETTERAR BEFINTLIGA SYSTEM

i-Balans System kompletterar de system som finns inom förvaltningen vad gäller handläggning och dokumentation kring brukare, schemaläggning och personaladministration, budget och ekonomisystem.

 

PEDAGOGISKT UPPBYGGT

i-System har en pedagogisk uppbyggnad som gör det lätt att förstå hur brukarnas individuella stödinsatser påverkar hela verksamheten och sätter individens behov i centrum.

äldreboende

VERKSAMHETS ANPASSADE MODULER

 

i-Balans metod finns i fem verksamhets typer som mäter behov av antalet årsarbetare som krävs för verkställighet av

 

- Bostad med Särskild Service enl LSS § 9:9,

- Daglig Verksamhet enl LSS § 9:10

- Särskilt boende Socialpsykiatri enl. SoL

- Korttidsverksamhet för Barn LSS 9:6, 9:7

- Särskilt Boende för Äldre SoL

VERKSAMHETS KOMMENTARER

FÖR VEM OCH NÄR

Resursfördelning

ANVÄNDBAR FÖR

-Verksamhetschefer,

-LSS-handläggare,

-Enhetschefer,

-Schemaläggare,

-Boendesamordnare,  

-Ekonomer

-Verksamhetsutvecklare

 

Kan alla använda olika delar av resultaten framtagna av i-Balans

ANVÄNDS VID

- Insatsmätning

- Resursfördelning

- Uppföljning av brukares individuella behov

- Inför budgetplanering

- För boendeplanering

- Inför organisationsförändringar

- Vid personalplanering

- För schemaläggning

Insatsmätning

TJÄNSTER

Tjänster
i balans  individens behov i centrum

Vi erbjuder stödbehovsmätnings assistans och ett system.

ASSISTANS

Vi planerar med er, utför mätningen, rapporterar resultat, hjälper med effektivisering, detaljerad rapportering och ledningssystem. Vi ger även personalen träning i i-Balansmetoden och systemet, så att ni själva kan ta över men med en ledande hand vid frågor eller behov av hjälp. ​

Målet är att alla inblandande på utförande sidan men även controllers, ekonomer och politiker ska förstå hur man effektivt balanserar behov och resurser. ​

SYSTEM

i-Balans systemet utgör grunden och håller ihop allt, gör mätningen effektivt, är enkelt att använda men kan även ge extremt detaljerad data för nuläges analys, hjälpa se trender över tid och skala information till global nivå eller ner till minsta detalj.​

Målet är att hela verksamheten enkelt ska kunna använda systemet i sin dagliga planering, se den grund eller detaljerade statistiken dom behöver för bra beslut baserat på rätt information.

RESULTAT

- Brukarens stödinsatser i balans med resurser ​

- Bemanningsbehov i balans med stödbehov​

- Brukare schema i balans med personal turer​

- Klarhet i möjlig effektivisering​

- Detaljerade rapporter ​

- Underlag for analys​

- Tränad personal​

 

-Och viktigast, brukarnas behov i centrum

Happiness

BYGGT FÖR FRAMTIDEN

ICF

Terminologi

IBIC

Struktur

KPB

Uppföljning

KURSER

Funktionsstöd

I-BALANS KURSER

Kurserna är gratis och riktar sig mot personal inom vård och omsorg som på olika sätt arbetar med kvalitets- och resursfrågor och är intresserad av att lära sig mer om i-Balans olika funktioner.

I kursen kommer du lära dig mer om i-Balans stödbehovsmätningsmetod. T ex uppbyggnaden av  ICF (International Classification of functioning, Disability and Health). De olika systemen uppbyggnad, bedömningar, analyser, rapportering av resultat m.m.

Kurser

KURS INNEHÅLL

Kursen innehåller flera föreläsningar och demonstrationer kring olika teman och kommer hållas första Fredagen kl 10.00-11.30 i varje månad, vi har även "fokus" kurser där vi går igenom speciella ämnen.

Kurserna hålls online av Leg. Arbetsterapeut Monica Ring som har 30 års erfarenhet inom Äldreomsorg och LSS-verksamhet och är grundaren av i-Balans stödbehovsmätningsmetod.

Anmäl dig i "Kontakta Oss" nedan.

Digitalisering

1 Sep, i-Brukare, Introduktion i-Balansmetoden MÖTA, BASE & ICF

6 Okt, i-Brukare, stödbehovsmätning enl i-Balans metoden.

 

20 Okt, Kortidsverksamhet för barn, bedömning och planering        

3 Nov, Effektiv sammanställning, överblick och anpassningar.

8 Dec, Analysera resultat för brukare och resurser i balans

Resursfördelning vård

KONTAKTA OSS IDAG

Kontakt

Tack, vi återkommer inom 24 timmar.

 

INTRESSERAD AV ATT LÄRA MER?

​​Vi förklarar gärna hur metoden fungerar och visar systemet.

Vi erbjuder "prova på testning" om du vill testa själv.


Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Notera även att vi tillhandahåller formulär som hjälper vid mätning, ledning och rapportering. Fyll i din kontakt information så skickar vi dig de formulär du vill ha. Mer info här

bottom of page