top of page

Monica Ring

4 dec. 2023

Den mest korrekta stödbehovsmätningen tar hänsyn till den miljö som brukaren vistas i till vardags, i denna artikel ser vi på miljöns påverkan på stödbehovsnivån.

Utifrån i-Balans perspektiv gör man den mest korrekta stödbehovsmätning när alla bedömningar görs utifrån och i relation till den miljö som brukaren vistas i. I denna artikeln går vi igenom miljöns påverkan på stödbehovsnivån utifrån i-Balansmetoden och ICF´s tankesätt och uppbyggnad om att både bedöma individens behov, miljöns påverkan och individuella personfaktorer vid stödbehovsmätning. 


Miljö ingår som en viktig del när man arbetar utifrån ICF. i-Balansmetoden är framtagen för att användas i verkställighetsdelen inom vård och omsorg. För att användas som verktyg och hjälpmedel för resursfördelning, planering, uppföljning och utvärdering.  Bedömningar görs utifrån och i relation till brukarens vardagsmiljö.

Miljöfaktorer är enligt ICF “Den fysiska, sociala och attitydmässiga miljön där människor lever och lever sina liv”. Dessa kan antingen vara ett hinder eller underlätta för personens möjlighet till aktivitet och delaktighet. 


De delar som ingår i Miljöfaktorer är: 

  • Produkter och teknik t ex Hjälpmedel  


  • Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar t ex Utemiljö 


  • Personligt stöd och personliga relationer t ex Grannar, vänner och arbetskamrater  


  • Attityder t ex Människosyn, synen på olika personer och grupper 


  • Service, tjänster, system och policys t ex Regelverk, lagstiftning och politiska beslut 


Att den omgivande miljön kan ha en mycket stor inverkan på personers möjlighet till aktivitet och delaktighet kan vi nog alla förstå. Därför är det viktigt att alla stödbehovsbedömningar görs utifrån brukarens vardagsmiljö. 


Vi kan också identifiera förändringar i miljön som påverkar brukarens möjlighet till självständighet på ett positivt eller negativt sätt som då minskar eller ökar stödbehovet. 


  • den omgivande miljön kan ha en mycket stor inverkan 


  • det viktigt att alla stödbehovsbedömningar görs utifrån brukarens vardagsmiljö. 


  • Vi kan också identifiera förändringar i miljön som påverkar brukarens möjlighet till självständighet 


  • Kan vara på ett positivt eller negativt sätt som då minskar eller ökar stödbehovet. Ett exempel: 

Stina bor i gruppbostad på markplan. Hon förflyttar sig själv med rollator inom och utomhus i trädgården men behöver hjälp med förflyttningar utanför tomten i offentlig miljö. Bedöms utifrån ICF´s livsområde Förflyttning ha Små svårigheter och små stödbehov.  

Det fattas ett politiskt beslut om att gruppboendet skall läggas ner. Stina och hennes grannar erbjuds ett nytt gruppboende två trappor upp med hiss. Stina bedöms vid nästa stödbehovssmätning ligga på nivå Måttlig svårighet, med Måttligt stödbehov. Eftersom hon nu självständigt kan förflytta sig inomhus men behöver personalens stöd vi alla förflyttningar ute. Företrädare såg inget problem i att Stina inte skulle kunna ta sig ut på egen hand tvärtom att det kändes tryggt att personal alltid var med och hade uppsikt över Stina. 

 

Miljöfaktorer som påverkar Stinas svårigheter och stödbehov inom förflyttning 

+ Rollator underlättande och är möjliggörande    

+ Befintligt boende underlättande och är möjliggörande 

- Politiskt beslut försvårande och är hindrande 

- Nya boendet försvårade och är hindrande 

- Företrädares attityd försvårande och är hindrande 


Att göra analyser utifrån hur den omgivande miljön påverkar den enskildes stödbehov inom olika livsområden är ett effektivt sätt att kunna göra verklig skillnad eftersom det är något vi som finns runt brukaren kan påverka. Vårt uppdrag är att kompensera för olika fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Därför är det ju viktigt att uppmärksamma det som försvårar eller hindrar och då skapar större stödbehov än nödvändigt utifrån lagstiftningens intentioner och politiska mål. Delaktighet, självständighet, kostnadseffektivitet. 


Att systematiskt granska sin egen verksamhet utifrån ett miljöperspektiv enligt ovan är utifrån ett i-Balansperspektiv “Att göra på rätt sätt” 


Monica Ring Monica Ring är leg.arbetsterapeut som under tjugo år arbetade som metodutvecklare, boendesamordnare och enhetschef i Karlshamns kommuns LSS-verksamhet.  

Monica började göra systematiska ICF baserade stödbehovsmätningar 2007. Kombinationen av kompetens och ansvarsområden har lett fram till utveckling av i-Balansmetoden. 

”Min mission är att hjälpa verksamheter i vård och omsorg att sätta fokus på kärnverksamheten - att sätta individens behov i centrum när resurserna skall fördelas.” 

För föreläsningar eller mer information kontakta oss på info@i-Balans.com 

bottom of page